Ettevõtja on mures paigaldatava LNG mahuti ohutaseme pärast. LINNAARHITEKTI VASTUS!

Raadio poole pöördus Brandner PCB OÜ omanik ja peatehnoloog Aular Soon, väites, et Paide linnavalitsus on tekitamas ohtlikku olukorda, andes OÜ-le JetGas  loa paigaldada Tööstuse 15a kinnistule Paides veel üks LNG gaasimahuti.

Lisaks meenutab ta, et juba esimese mahuti paigaldamisele ei eelnenud piisavat suhtlemist ja kooskõlastamist. Nüüd on ettevõtjal kahtlus, et seekord tõstetakse teise mahutiga ohutaset veelgi ning hoiatused jäetakse tähelepanuta.

 

Kriitikale vastas linnaarhitekt Gerli Reiman, kuid saades vastust eelnevalt juristiga kooskõlastada, saatis ta selle kirjalikult. Vastuses on kirjas, et Brandneri kaasamise vajadus esimese mahuti paigaldamisele selgus alles riskianalüüsi linnavalitsusele esitamise hetkeks. Teise mahuti osas tunnistab linnaarhitekt, et 11.novembril Brandneri esindajaga toimunud koosolekul kokkuleppeni ei jõutud.

Gerli Reiman kirjutab oma vastuses, et kindlasti saadetakse eelhinnang tutvumiseks ka Brandner PCB OÜ-le ning korraldatakse uus avalik istung teema arutamiseks. Reiman rõhutab, et antud hetkel on tegemist alles projekteerimistingimuste eelnõu menetlusega ehk linnavalitsus pole veel väljastanud luba projekteerimise alustamiseks, rääkimata ehitusloast.

 

Linnarhitekti kirjalik vastus muutmata kujul:

Täname, et hr Aular Soon tunneb muret Paide linna elanike heaolu pärast ning on pöördunud Tööstuse tn 15a kinnistut puudutava teemaga raadio poole. Tööstuse 15a kinnistu omanik OÜ JetGas on esitanud Paide Linnavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse, sooviga paigaldada olemasolevale veeldatud maagaasi (LNG) mahutile üks mahuti juurde koos aurustiga ning lisaks survestatud biometaani (CBG) edastamise seade.

Projekteerimistingimuste andmist alustati avatud menetlusena, ehk projekteerimistingimuste eelnõu saadeti arvamuse avaldamiseks Tööstuse 15a naaberkinnistu omanikele, eelnõu ja selle lisamaterjalidega oli võimalik tutvuda Paide linna kodulehel ning linnavalitsuses. Avatud menetluse alustamise teade ilmus ka lehes. 11. nov 2019 toimus Paide raekojas avatud istung, kus arutati saabunud vastuväidet, mis oli Brandner PCB OÜ poolt esitatud. Arutelul osales ka Jetgas OÜ esindaja Janek Parkman ning ühisele kokkuleppele me ei jõudnud. Kohtumisel viitas hr Aular Soon puudulikule riskianalüüsile, kus pole kajastatud piisavalt kõiki ümberkaudseid ohtusid. Riskianalüüsi koostas OÜ Storkson, et välja selgitada ja hinnata JetGas OÜ LNG seadme ja CBG vastuvõtusõlmes esineda võivaid õnnetusi, nende tekkimise tõenäosust ning saamaks ülevaadet, mis võib ohustada inimese elu ja tervist või ümbritsevat keskkonda. Vastavalt riskianalüüsile ei too täiendava LNG mahuti paigaldamine kaasa käitise täiendavat ohtu ehk ohuala ei muutu olemasolevaga.

Kuna tegemist on tundliku teemaga, siis lisaks riskianalüüsile koostatakse ka keskkonnamõjude eelhinnaga, et selgitada välja võimalikke ohte keskkonnale. Eelhinnang on antud hetkel koostamisel. Kindlasti saadame eelhinnangu tutvumiseks ka Brandner PCB OÜ-le ning korraldame uue avaliku istungi teema arutamiseks. Rõhutan veelkord, et antud hetkel on tegemist alles projekteerimistingimuste eelnõu menetlusega ehk linnavalitsus pole veel väljastanud luba projekteerimise alustamiseks, rääkimata ehitusloast.

Olemasoleva mahuti ehitusloale eelnes pikk ja põhjalik protsess.

Tööstuse 15a kinnistul kehtib Tööstuse 13 kinnistu detailplaneering, mille täpsustamiseks väljastati lisatingimused Tööstuse tn 13b (toonane kinnistu aadress) kinnistule veeldatud maagaasiseadme ja surugaasitankuri projekteerimiseks. Korralduse andmisel lähtuti sellel hetkel kehtivast ehitusseadusest. Lisatingimuste puhul on tegemist ehitise arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi täpsustavate nõuetega. Sel hetkel kehtinud ehitusseaduses kaasamise kohustust ei olnud. Kuna Tööstuse tn 17 kinnistu puhul ei ole tegemist Tööstuse tn 15a kinnistu piirinaabriga ning linnavalitsusele arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste väljastamise hetkeks teadaolevate andmete põhjal ei olnud võimalik ette näha, et haldusakt võiks piirata Tööstuse tn 17 kinnistu omaniku õigusi (kinnistuni ei ulatunud gaasipaigaldise kaitsevöönd), siis Tööstuse tn 17 kinnistu omanikku arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste menetlusse ei kaasatud. Kaasamise tõenäoline vajadus selgus alles riskianalüüsi linnavalitsusele esitamise hetkeks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 42 lõikele 6 kaasab pädev asutus menetlusse kinnisasja omaniku, kui taotlust ei ole esitanud omanik, ja vajaduse korral kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku. Tööstuse tn 15a kinnistuga piirnevad Tööstuse tn 15, Tööstuse tn T3 ja Tööstuse tn T1 kinnistu. Tööstuse tn 15 ja Tööstuse tn T3 kinnistu omanikuga (OÜ Nasvik) on tegevus kooskõlastatud ning Tööstuse tn T1 on transpordimaa, mis kuulub Paide linnale. Vastavalt Paide Linnavalitsuse 10.03.2014 korraldusega nr 84 antud projekteerimistingimustele nr 9/2014 tuli projekt kooskõlastada naaberkruntide omanikega juhul, kui kavandatav ehitustegevus avaldab mõju naabrusõigustele (kahjulikud mõjutused, piirirajatis jms). Brandner on kinnistu Tööstuse tn 17 omanik ning antud kinnistu ei ole Tööstuse tn 15a naaberkrunt.

Ehitusseadustiku § 42 lõike 7 alusel esitab pädev asutus ehitusloa eelnõu vajaduse korral arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada. Vastavalt ehitusseadustiku seletuskirjale võib pädev asutus põhjendatud juhul jätta eeltoodud isikud kaasamata, kui ehitusluba on võimalik anda eeltoodud isikute õigusi või huve märkimisväärselt riivamata. See säte annab ehitusloa andjale kaalutlusõiguse isikute kaasamiseks. Pädeva asutuse kaasamiskohustus ei ole absoluutne. Paide Linnavalitsuse hinnangul ei kahjustatud Brandner õigusi (naabrus-ja ehitusõigus) ja huve märkimisväärselt, seetõttu Brandnerit ei kaasatud ehitusloa andmise menetlusse. Naabrusõigus ei olnud kahjustatud, kuna vastavalt asjaõigusseaduse § 144 saab rajatis tekitada keelatud mõjutuse naaberkinnisasjale, st vaid kinnistutele, kellel on ühine piir. Tööstuse tn 17 ja Tööstuse tn 15a kinnistutel pole ühist kinnistupiiri.

Vastavalt koostatud riskianalüüsile on ehitistele ohtliku ala ulatus 47 m ja inimelule ohtliku ala ulatus 68 m. Vastavalt majandus-ja taristuministri 03.07.2015 määruse nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“ § 16 lõikele 2 on mahuti minimaalsed kaugused välistest objektidest järgnevad:

Ehitusluba taotleti mahutile mahuga 80 m3, mis mahutab 32 tonni LNG-d. Osalist kasutusluba taotletakse mahutile mahuga 108 m3, mis mahutab 43 tonni LNG-d. Lähtudes eelpoolnimetatud majandus- ja taristuministri määruse nr 87 § 16 lõikest 2 ei saa Brandner rajada oma kinnistu osasse, arvestades, et kinnistu piiri kaugus mahutist on ca 40 m, järgmiseid väliseid objekte: haigla, vanadekodu, sanatoorium.

Arvestades, et kehtiva detailplaneeringu alusel on Brandnerile kuuluva kinnistu hoonestusala ette nähtud kinnistu piirist 10 m kauguselt alates, teiste hoonete ehitamiseks Brandneril piiranguid ei ole. Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 6 punktile 13 saab haigla, vanadekodu või sanatooriumi rajada sotsiaalmaale, mille alaliik on ühiskondlike ehitiste maa. Kinnistu Tööstuse tn 17 on maa-alal kehtiva detailplaneeringu alusel tootmis-ja ärimaa. Seega ei piiratud ehitusloa andmisel ega ei piirata ka osalise kasutusloa andmisel Brandnderi ehitusõigust.

Vastavalt riskianalüüsile võib ehitise ohualas (47 m raadiuses) olevatele hoonetele tekkida kergemaid konstruktsioonilisi purustusi ning inimestele on ohtlik süttimisohtliku ala piir 68 m. Tööstuse tn 17 kinnistul asuvatele ehitistele on ohuala 7 m ja inimestele ohtlik süttimisohtlik ala 28 m, kuna JetGas OÜ LNG mahuti asub Brandneri kinnistu piirist ca 40 m kaugusel. Kehtestatud detailplaneeringu alusel ei tohi Brandnder ehitada kinnistu piirile lähemale kui 10 m, seega ehitistele ohtlikku ala ei ole vajalik hinnata. Inimesi ohustab LNG mahuti 28 m ulatuses Tööstuse tn 17 kinnistul. Seejuures tuleb lisada, et LNG seadme tehniliste lahendustega tagatakse ehituslik ning protsessi ohutust tagavad meetmed, mistõttu õnnetusjuhtumite toimumine on minimaliseeritud.

Loodan, et oleme vastanud ammendavalt.

Head soovides

Gerli Reiman

linnaarhitekt


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background