Halduskohus tunnistas Türi Vallavolikogu tegevuse õiguspäraseks

Möödunud aastal korraldas Türi vald vallale kuuluva kinnisasja, mille aadress on Viljandi 13b (endine kolledžihoone),  võõrandamiseks eelläbirääkimistega pakkumismenetluse.

Vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale tuli hiljemalt 10. oktoobril 2017 esitada kinnisasja hinnapakkumine ning selle edasiseks kasutamiseks äriplaan ja analüüs, kuidas kinnisasja kasutusele võtmine edaspidi Türi valla arengut mõjutab.

Pakkumistingimustes määratud ajal esitas pakkumise ainult üks ettevõtja – Jäätmeproff OÜ.

Türi Vallavolikogu otsustas 30. novembri 2017 otsusega nr 78 tunnistada pakkumise nurjunuks, sest ainukese pakkumise esitanud ettevõtja märkis oma pakkumises, et ei saa ärisaladuse tõttu äriplaani esitada ning volikogu hinnangul puudus pakkumises ka mõjuanalüüs Türi valla arengule.

Jäätmeproff OÜ esitas selle peale volikogule vaide, mida volikogu menetles ning tegi käesoleva aasta 16. märtsil vaideotsuse nr 19, millega jättis Jäätmeproff OÜ vaide rahuldamata ning leidis, et volikogu tegi asjaolude hindamisel õiguspärase otsuse.

Jäätmeproff OÜ esitas volikogu vaideotsuse nr 19 ja otsuse nr 78 kehtetuks tunnistamiseks kaebuse Tallinna Halduskohtule.

Tallinna Halduskohus tegi reedel, 2. novembril otsuse, millega jättis Jäätmeproff OÜ kaebuse rahuldamata ning leidis, et Türi Vallavolikogu otsused on olnud õiguspärased. Kohtu hinnangul ilmneb esitatud tõendite ja dokumentide alusel selgesõnaliselt, et kaebaja ei esitanud ega kavatsenud esitada volikogule äriplaani, sest kartis selle kopeerimist. Järelikult jättis kaebaja teadlikult täitmata pakkumise korraga kehtestatud kohustusliku tingimuse.

Jäätmeproff OÜ poolt hiljem esitatud väide, et tegemist oli üldise äriplaaniga, milles anti ülevaade tulevikus planeeritud tegevusest, on tagantjärele otsitud. Kohus jäi seisukohale, et arvestades valla huvi võõrandada kinnistu vallale enim kasu toovatel tingimustel, sai vald küsida pakkujatelt äriplaani hoone edasise kasutamise kohta ning iga pakkuja pidi sellise tingimusega arvestama.

Kohtud on avaliku vara võõrandamise menetluses märkinud antud kaasuses, et kaebajal puudub subjektiivne õigus nõuda kohalikule omavalitsusele kuuluva vara võõrandamist temale sobivatel tingimustel.

Kohus nõustus Türi valla seisukohtadega, et pakkumismenetlus erineb oma olemuselt tavapärasest haldusmenetlusest ja selles ei kehti tavapärasele haldusmenetlusele kehtivad reeglid, sh ärakuulamis- ja uurimiskohustus ehk Türi Vallavolikogul puudus kohustus pakkuja ära kuulata ning temalt täiendavaid selgitusi ja äriplaani küsida. Haldusmenetluse reeglite järgimata jätmine oli üks põhilisi seisukohti, millele Jäätmeproff OÜ nii vaidemenetluses kui kaebemenetluses tugines.

Uudise tervikteksti ja Tallinna Halduskohtu otsuse leiab SIIT.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background