Lauri Läänemets pöördus õiguskantsleri poole. Lisatud AVALDUS!

Pilt: vaatsaeakatekodu.eu

Türi vallavolikogu liige Lauri Läänemets pöördus täna õiguskantsleri poole, et saada abi seoses Türi, Väätsa ja Käru valdade ühinemislepingu rikkumisega Türi vallavolikogu poolt käesoleva aasta augustis.

Volikogu heaks kiidetud eelarvestrateegia näeb ette Väätsa Eakatekodu müümise, mis Läänemetsa hinnangul on ühinemislepingu rikkumine.

Läänemets selgitas, et kuna haldusreform on Riigikogu poolt algatatud ja selle käigus lubati ühinevatele omavalitsustele neljaks aastaks garanteerida ühinemislepingu täitmine, küsibki ta õiguskantslerilt arvamust, kuidas riik lubatut garanteerib ning kes ja millises osas saab ühinemislepingu rikkumise vaidlustada.

Türi, Väätsa ja Käru vallad leppisid Väätsa valla ettepanekul 2016. aasta 24. novembril sõlmitud ühinemislepingu punktis 3.8.3. kokku järgnevas: „Väätsa Eakatekodu ja Käru Hooldekeskuse teenuse kõrge kvaliteet säilitatakse ühes seni kehtinud hinnapoliitikaga, arvestades selle osatähtsust valla tulubaasi kujunemisel. Türi vallas rajatakse vastavalt senisele arengukavale üldhooldekodu erasektori poolt.“

Läänemets lisas, et kuna ühinemisleping ei räägi otseselt müügist, küll aga hindadest ja kvaliteedist, mida ilma omanik olemata pole võimalik kontrollida, palub ta õiguskantslerilt hinnangut antud punkti tõlgendamisele. Omalt poolt on Läänemets lisanud põhjendused, miks Väätsa vald sellise punkti ühinemislepingusse lisas.

Väätsa Eakatekodu on 2015. aastal Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames rajatud liginullenergia näidishoone. Selle ehitusmaksumuseks kujunes 1 223 535 eurot, millest Väätsa valla omaosalus oli 15%. Hooldekodu mahutab kuni 40 inimest ja omab kõrget teenuse osutamise tunnustust – Equass kvaliteedisertifikaati.

Lauri Läänemetsa avaldus õiguskantslerile on järgmine:

Pr Ülle Madise

Õiguskantsleri kantselei

Kohtu 8,

10130 TALLINN

info@oiguskantsler.ee

 

 

Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemislepingu täitmine ja õiguskaitse

 

Lugupeetud proua õiguskantsler

 

Väätsa Vallavolikogu 24. novembri 2016. a otsuse nr 51 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemislepingu kinnitamine“ lisana kinnitati Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemisleping (ühinemisleping). Ühinemisleping oli sõlmitud lähtudes haldusreformi seaduse § 4 lõikest 2 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §-st 9¹. Ühinemislepingu punkti 1.3 kohaselt oli leping ühinemise teel moodustunud omavalitsusüksuse organitele ja asutustele alus uue omavalitsusüksuse tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, kohalikule omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning raha kasutamisel.

Ühinemislepingu punktis 10.3.8 sätestatakse: „Väätsa eakate kodu ja Käru hooldekeskuse teenuse kõrge kvaliteet säilitatakse ühes seni kehtinud hinnapoliitikaga, arvestades selle osatähtsust valla tulubaasi kujunemisel. Türi vallas rajatakse vastavalt senisele arengukavale üldhooldekodu erasektori poolt.“

Türi Vallavolikogu 28. augusti 2018. a määruse nr 26 „Türi valla eelarvestrateegia 2018 – 2022“ tabelis 3.3 „Investeerimistegevus“ real „põhivara müük“ on aasta 2020 müügituludesse sisse arvestatud saadav tulu Väätsa Eakate Kodu müügist. Kuigi volikogule esitatud määruse seletuskirjas ei ole kirjeldatud 2020. a planeeritud müüdava põhivara objekte, selgitas Türi Vallavolikogu 29. mai 2018. a istungil toimunud eelarvestrateegia arutelul Türi valla finantsjuht Aime Roosioja, et osa 2022. a planeeritud tulust soovitakse saada Väätsa Eakate Kodu müügist. 21. augustil 2018. a toimunud Türi Vallavolikogu eelarve- ja arenduskomisjoni koosolekul selgitas Türi valla finantsjuht Aime Roosioja, et 2020.a planeeritud saadav tulu Väätsa Eakate Kodu müügist on 400 000 eurot.

Ühinemislepingu punkti 10.3.8 koostamisel oli seatud eesmärgiks, et Väätsa eakate kodu hooneid ei võõrandataks, vaid nendes toimuks heaperemehelik majandamine ning kvaliteetse hooldusteenuse osutamine. Väätsa Eakate Kodu suutis säästliku majandamise ja mõistlike hindade tõttu ennast ise ära majandada ning esines ka eelarvelist ülejääki. Väljendiga „teenuse kõrge kvaliteet säilitatakse ühes seni kehtinud hinnapoliitikaga„ on peetud silmas seda, et Eesti Vabariigis puuduvad seadused, mis võimaldaks kohalikul omavalitsusel kontrollida hooldekodu teenuse hinna kujunemist või sekkuda pakutava teenuse sisu ja kvaliteedi kujunemisse, kui ainult seda omades. Kuna kirjutasin Väätsa vallavanemana ise lepingu selle punkti teksti ettepaneku ja osalesin Väätsa valla esindajana kõigis aruteludes, siis on need asjaolud mulle hästi teada. Kahjuks ei ole neid arutelusid salvestatud ega protokollitud.

Olen sellel teemal kirjutanud oma blogis „Türi vallavalitsus soovib müüa Järvamaa pärli – Väätsa Eakate Kodu“ (kättesaadav: https://vallavanem.ee/turi-vallavalitsus-soovib-muua-jarvamaa-parli-vaatsa-eakate-kodu/), milles käsitlesin pisut lihtsamalt eakate kodu müügiga seonduvat.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 6 lg 1 on kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne muu hulgas korraldada eakate hoolekannet. Vastavalt KOKS § 6 lg 2 on kohaliku omavalitsus üksuse ülesanne muu hulgas korraldada turva- ja hooldekodude ülalpidamist. Eelnevast võib aru saada, et kohaliku omavalitsuse üksus peab reeglina pidama ise ülal hooldekodusid, et korraldada eakate hoolekannet. Üksnes juhul, kui selle haldusülesande täitmine ei kahjusta teenuse kvaliteet, avalikke huve ega nende isikute õigusi, kelle suhtes haldusülesannet täidetakse ning on majanduslikult põhjendatud (halduskoostöö seaduse § 5) võib haldusülesande täitmise korraldada ümber selle volitamisega eraõiguslikule juriidilisel isikule või füüsilisel isikule ning teenuse osutamisega seotud vara müügiga.

Eeltooduga seoses palun õiguskantslerilt seisukohta järgmistes õiguslikes küsimustes:

  1. Kas ühinemisleping on õiguslikult siduv ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste organitele ainult ühinemise ajal või on see õiguslikult siduv ka ühinemise teel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse organitele pärast kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemist?
  2. Kas ühinemislepingu punkt 10.3.8. on piisavalt määratletud, et sellest on tuletatav kohustus säilitada Väätsa eakate kodu ja Käru hooldekeskus valla omandis olevate asutustena, või tuleks seda sätet tõlgendada pigem õiguslikult mitte siduva eesmärgina säilitada teenuse kvaliteet?
  3. Kui ühingulepingu punkt 10.3.8 on võimalik käsitleda keeluna võõrandada eakate hoolekandeks mõeldud asutuse hoonet, kas selline keeld võib tuua müügitehingu tühisuse tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 87 mõttes? Kas seaduse alusel sõlmitud halduslepingu sätet võib pidada „seaduseks“ TsÜS § 87 tähenduses?
  4. Kas kohalikel elanikel on võimalik vaidlustada lepingust tuleneva kohustuse rikkumist ning nõuda rikkumisest hoidumist? Kas see õigus on ainult isikul, kellele on lepinguga konkreetselt määratud siduv õigus ning selle õigus on muutunud sissenõutavaks, või on avalikes huvides võimalik vallaelanikel, keda lepingu kavandatav rikkumine mõjutab või võib mõjutada tulevikus, õigus nõuda lepingu täitmist?
  5. Kas kehtivate seadusete järgi on Türi vallal pärast Väätsa Eakate Kodu võõrandamist eraõiguslikule juriidilisele isikule või füüsilisele isikule, võimalik täita ühinemislepingu punktis 10.3.8 tulenevat kohustust „teenuse kõrge kvaliteet säilitatakse ühes seni kehtinud hinnapoliitikaga, arvestades selle osatähtsust valla ‎tulubaasi kujunemisel‎“?

 

Lugupidamisega

 

 

Lauri Läänemets
Türi Vallavolikogu liige

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background